Leerstoel Stadsontwerp

Henco Bekkering, Prof. ir. H.C.

De leerstoel Stadsontwerp richt zich op transformaties in het bestaand stedelijk gebied. Centraal staat het ontwerp van de openbare ruimte in relatie tot infrastructuur, stedelijke objecten en stedelijk groen. Het ontwerpen beweegt zich ‘door de schalen heen’: bij het ontwerp van een concrete stedelijke projecten en ensembles gaat het zowel om de nieuwe positie en betekenis in de context van het grotere stedelijk geheel, om de aanhechting aan het stedelijk netwerk van openbare ruimten, als om de vormgeving, inrichting en ‘maakbaarheid’ van het openbaar gebied in het project zelf.

Bij stadsontwerp gaat het vrijwel altijd om herontwerp, dat wil zeggen om vernieuwende ingrepen in een bestaande situatie: revitalisering, intensivering, meervoudig ruimtegebruik. De bestaande situatie is zelf vaak reeds verschillende malen ‘herontworpen’; zij bestaat veelal uit verschillende ‘historischelagen’ waarin tradities een rol spelen.

Analyse van die historische gelaagdheid is van belang om ruimtelijke structuren en vormtypen aan het licht te brengen, die nog steeds betekenis hebben voor het gebruik en de identiteit van de stad. Morfologisch en typologisch onderzoek neemt daarom een belangrijke plaats in bij de leerstoel Stadsontwerp, gecombineerd met onderzoek naar de actuele betekenis van de morfologische en typologische kenmerken van een locatie.

Vanwege de nadruk op de vorm en de betekenis van de stedelijke ruimte, is er sprake van een nauwe samenwerking met andere ontwerpdisciplines (architectuur, landschapsarchitectuur, civiele techniek) en met culturele wetenschappen (kunst- en architectuurgeschiedenis). Door hun vertrouwdheid met het ontwerpen ‘door-de-schalen-heen’ zijn stadsontwerpers op meerdereplaatsen inzetbaar. Zowel op het niveau van concrete stedebouwkundige projecten, als op het niveau van planontwikkeling van de stad als geheel of van een stadsdeel.

 

Mensen

Professor

+ 31 15 - 27

Henco Bekkering, Prof. ir. H.C.

85942

Associate Professor

Frank van der Hoeven, Dr. ir. F.D. van der

88462

Luisa Calabrese, Dr. ir. L.M.

84147

Assistant Professor

Willem Hermans, Ir. W.J.A.

84147

Stefan van der Spek, Dr. ir. S.C. van der

88462

Teacher / Researcher

Maurice Harteveld, Ir. M.G.A.D.

84164

Vivienne Wang, C.Y.

-

PhD Students

Nikky Fleurke, Ir. N.

87930

Ekim Tan, Ir. R.E.

84171

Naam auteur: sspek
© 2018 TU Delft

Metamenu